Նախագիծ.«Սովորողների ծանոթացումը հայաստանի տարբեր բնագիտական լաբորատորիաների աշխատանքների հետ»

Այցելություններ Հայաստանի տարբեր գործարաններ,արտադրամասեր,բարձրագույն հաստատություններ,լաբորատորիաներ

Նպատակը.մասնագիտականկողմնորոշում,ծանոթացումգործարանների,արտադրամասերի

,բարձրագույն հաստատությունների լաբորատորիաների,բնագիտության՝քիմիայի,ֆիզիկայի,կենսաբանության,աշխարհագրության .աստղագիտության լաբորատորիաներ հետ

Advertisements
Հրատարակված՝ Նախագիծ.սովորողների ծանոթացումըբնագիտական լաբոր.հետ, Նախագծից նախագիծ, Uncategorized-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարան

 

«Սովորողների ծանոթացումը հայաստանի տարբեր բնագիտական լաբորատորիաների աշխատանքների հետ»նախագծի շրջանակներում՝

Այցելություն

Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարան

Նպատակը.մասնագիտական կողմնորոշում,ծանոթացում համալսարանի թանգարանի,բնագիտության՝քիմիայի,ֆիզիկայի,կենսաբանության,աշխարհագրության .աստղագիտության լաբորատորիաներ հետ,ինչպես նաև աստղադիտակի հետ:

Հրատարակված՝ Խ.Աբովյանի մանկ.համալսարան, Uncategorized-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Սեպտեմբերի 2-6

Նախագիծ՝«Ֆիզիկա գիտությունը,որպես բնագիտական առարկաների հիմք»

Նպատակը.

1.Միջին դպրոցի նոր սովորողների մուտք ֆիզիկայի լաբորատորիաներ

2. Ծանոթացում բնագիտական լաբորատորիաների` անվտանգության կանոների,ֆիզիկական սարքերի,նյութերի ,«Հեղինակային կրթական ծրագրի», իրականացվող նախագծերի,«Առաջադրանքների փաթեթի»,իմ բլոգի հետ

3.Ներկայացում՝ֆիզիկա գիտությունը,որպես բնագիտական առարկաների հիմք

Ճանփորդություն.Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարան

 

 

 

 

 

Հրատարակված՝ Նախագծից նախագիծ, Սեպտեմբեր 2-6, Uncategorized-ում | Թողնել մեկնաբանություն

2019-2020ուս.տարի

Առարկայական ծրագրերի փաթեթ

Առաջադրանքների փաթեթ

Նախագծեր

Հրատարակված՝ 2019-2020 ուս.տարի ծրագրեր, Uncategorized-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Նախագծեր-2019-2020թթ.ուս.տարի

Առարկայական ծրագրի փաթեթ

2019-2020ուս. տարվա ֆիզիկայի ընտրությամբ գործունեության ղեկավարման հայտ

Նախագծեր

Նախագիծ.«Սովորողների ծանոթացումը հայաստանի տարբեր բնագիտական լաբորատորիաների աշխատանքների հետ»

«Կրթական ծրագրերի փոխանակում»   ՝

և  մասնագիտական կողմնորոշում՝տարբեր ուսումնական հաստատությունների հետ կատարել փոխադարձ այցեր,փորձի և ծրագրերի ,աշխատանքների փոխանակումներ:Ծանոթանալ տվյալ հաստատության  լաբորատորիաների աշխատանքներին:

Պոլիտեխնիկական համալսարանի ANEL լաբորատորիաներ

Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարան:

Հայաստանի աարտադրական հիմնարկներ՝ուսումնասիրել տվյալ հիմնարկի արտադրական աշխատանքները,լաբորատորիաները,տեսնել ֆիզիկական և քիմիական երևույթները արտադրության մեջ:

Լաբորատոր աշխատանքների ուսումական նյութերի ստեղծում

«Նյութի կառուցվածք» միջառարկայական

«Ջերմոց»

.«Սովորող -սովորեցնող».համագործակցային

Հրատարակված՝ Նախագծեր 2019-2020թթ, Uncategorized-ում | Թողնել մեկնաբանություն

2019-2020թթ.ուս.տարվա ֆիզ/քիմայի ընտրությամբ գործունեության հայտ 7-8-րդ դաս.

Ֆիզի/քիմ ընտրությամբ գործունեությունը հետապնդում է հետևյալ

Նպատակները.

 • աշակերտներին սովորեցնել ինքնուրույն գիտելիքներ կուտակելու   հմտություններ
 • օգնել սովորողներին   ինքնուրույն   գործնական – հետազոտական աշխատանքի  միջոցով յուրացնել բնության ճանաչման գիտական մեթոդները
 • աշակերտների մոտ   ձևավորել   բնագիտական — տրամաբանական մտածողություն
 • աշակերտների մոտ   ձևավորել   տեսական և գործնական այնպիսի հմտություններ, որոնք կօգնեն նրան կյանքում հանդիպող անծանոթ երևույթները և իրադրությունները ճիշտ վերլուծել և համապատասխան լուծումներ գտնել
 • սովորողների մոտ     ձևավորել   բնության   մասին   գիտական, ամբողջական պատկերացում
 • սովորեցնել խմբի ներսում համագործակցել իր դասընկերների հետ և արդյունավետ, առանց կոնֆլիկտների աշխատել:

Իրագործել և ավարտի հասցնել միջառարկայական(քիմիա-ֆիզիկա-կեսաբանությու-էկալոգիա)նախագծերը

Թվարկված նպատակները դասընթացի առջև դնում են հետևյալ խնդիրները.

 1. ֆիզիկայի դասընթացի հենքի վրա սովորողների մոտ ձևավորել բնագիտական մտածողության հիմնական տարրերը` դասակարգելու, մասնատելու, մոդելավորելու, ընդհանրացնելու, հիպոթեզներ առաջադրելու, համանմանություններ գտնելու, համաչափություններ հայտնաբերելու հմտություններ,
 2. աշակերտներին ծանոթացնել     ֆիզիկայի   հիմունքներին   և նրա       հիմնական հասկացություններին, ձևավորել որոշակի պատկերացում ֆիզիկական օրենքների և տեսությունների մասին, սովորեցնել տեսնել այդ օրենքների կիրառություննեը կյանքում;
 3. ձևավորել փորձարարական հմտություններ` օգտվել գործիքներից և տարբեր ֆիզիկական սարքերից, նախագծել ֆիզիկական փորձը, հավաքել համապատասխան սարքավորումը և իրականացնել փորձը;
 4. կարողանալ բազմապիսի   չափիչ   սարքերի   օգնությամբ   չափել ֆիզիկական մեծություններ, որոշել չափման բացարձակ սխալը: Չափումների արդյունքները ներկայացնել աղյուսակների, գրաֆիկների և մաթեմատիկական բանաձևերի տեսքով;
 5. ուսումնասիրվող երևույթի բացատրության   համար   կարողանալ հիպոթեզ առաջարկել, դրա հիման վրա անել տրամաբանական կառուցումներ և կանխագուշակել որոշակի նոր արդյունքներ: Սպասվելիք արդյունքները կարողանալ ստուգել նոր փորձերով:
 6. սովորողների մոտ ձևավորել   խմբում   աշխատելու, ուսուցման   պրոցեսում ընկերների հետ համագործակցելու հմտությունն

Սովորողների ուսումնական գործունեության հիմնական ձևերը.

 հատուկ կազմված առաջադրանքներով ինքնուրույն, փորձարարական, հետազոտական աշխատանքն է:

 1. առանձին դեպքերում կիրառվում   է դասի կազմակերպման լեկցիոն, խմբային քննարկումների և այլ ձևեր:

3.ինքնուրույն աշխատանք դասագրքի և օժանդակ գրականության հետ

4.աշխատանք էլեկտրոնային լրատվական աղբյուրների հետ

5.իրական և համակարգչային լաբորատոր աշխատանքներ

6.փորձարարական խնդիրների լուծումներ

 1. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքների   իրականացում

8.նախագծերի իրականցում

Կապը այլ առարկաների հետ.

Ֆիզիկայի դասընթացը շատ շփման կետեր ունի բնագիտական մյուս առարկաների՝քիմիա,կենսբանություն,աշխարհագրություն առարկաների դպրոցական դասընթացի հետ:Այդ գիտությունների հետ կապը վերականգնելու համար նախատեսել եմ մի քանի միջառարկայական նախագծեր,որոնք արդեն իսկ ընթացքի մեջ են:

Դրանք են՝

1.Նյութերի <<մաքրության>> որոշում՝

2.«Ջերմոց»

 

Հրատարակված՝ Հատ՝ֆիզ/քիմիայիընտ.գործ, Uncategorized-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Մանկավարժական ճամբարը Արատեսում

IMG_1711

Նախագծի վայրը՝ Արատեսի դպրական կենտրոնում
Ժամկետը՝ 25-27 հունիս, մեկնումը՝ 08։30-ից, վերադարձը՝ 18։00
Մասնակիցներ՝ Միջին և Ավագ դպրոցի դասավանդողներ

Նպատակը

 • Աշխատանքային ճամբար։ Բարեկարգումներ Արատեսում
 • Ճանաչողական հայրենագիտական արշավ
 • Տեղի աստղադիտակի փորձարկում, գործածում․ աստղագիտական ուսումնասիրություններ
 • Դեղաբույսերի ճանաչում, հավաք

Նկարագրություն

⇒ Աշխատանքային ճամբար։ Բարեկարգումներ Արատեսում (պատասխանատու՝ Մենուա Հարությունյան)

 1. Վրանների մաքրություն, բարեկարգում
 2. Շրջակա միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ։ Տարածքի մաքրում մոլախոտերից
 3. Սենյակների օդափոխություն, մաքրում՝ հատակների, առաստաղերի և պատուհանների մաքրություն

⇒ Ճանաչողական հայրենագիտական արշավ

 1. Քայլարշավ Սմբատաաբերդում

.
⇒ Տեղի աստղադիտակի փորձարկում, գործածում․ աստղագիտական ուսումնասիրություններ (պատասխանատուներ՝ Հասմիկ Նալբանդյան, Գայանե Մխիթարյան)

⇒ Դեղաբույսերի ճանաչում, հավաք (պատասխանատուներ՝ Վեներա Խառատյան, Էմմա Այվազյան)

 1. Տարածքի ուսումնասիրություն
 2. Արատեսյան բույսերի, դեղաբույսերի և դրանց կիրառման, օգտակար հատկությունների ուսումնասիրություն, ծանոթացում
 3. Դեղաբույսերի հավաքում

.
Անհրաժեշտ իրեր

տաք հագուստ
արևային ակնոցներ, գլխարկ
հիգիենայի պարագաներ
անհատական քնապարկ

Մասնակիցների ցանկ՝

 1. Մենուա Հարությունյան
 2. Այվազյան Սեդա
 3. Հակոբյան Ժաննա
 4. Աբրահամյան Տաթև
 5. Էմմա Այվազյան
 6. Ներսեսյան Լուսինե
 7. Գայանե Մխիթարյան
 8. Սուսան Սահակյան
 9. Վեներա Խառատյան
 10. Հասմիկ Նալբանդյան

 

Օր առաջին

08:30՝ մեկնում Սբ. Երրորդություն եկեղեցուց` Երևան-Արտաշատ-Երասխ-Գետափ-Արտաբույնք-Սմբատաբերդ-Եղեգիս-Արատես երթուղով

11:00-12։30 ՝ քայլարշավ Սմբատաբերդում

13:00` ժամանում Արատես

13:00-14:00` իրերի դասավորում, ճամբարի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում

14:00-15:30 հանգստի ժամ, ճաշ

15:30-18:00` աշխատանքային ժամ՝ սենյակների օդափոխություն, մաքրություն

18:00-19:00՝ քայլք Արատեսի անցումներով

19:00-20։00՝ ընթրիք

20։00-21:00՝ քննարկումներ, զրույցներ

21:00-22:30՝ թեյխմություն խարույկի շուրջ, ծիսական երգեր, ընթերցումներ

22:30- քնի ժամ

Օր երկրորդ

08:00՝ վերկաց

08:30՝ նախավարժանք

08:30-09:00՝ անձնական հիգիենա, անկողնու հարդարում, վրանի և տարածքի կարգի բերում

09:00-09:30՝ նախաճաշ

09:30 — 14:00 ՝ ընդհանուր տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ, մաքրում մոլախոտերից

14:00-16։00՝ ճաշ, հանգստի ժամ

16:00-19։00՝ քայլ դեպի դիմացի բլուրը, դեղաբույսերի հավաքում

19։00-20։00՝ ընթրիքի պատրաստություն, ընթրիք

20։00-21:00՝ քննարկումներ, զրույցներ

21:00-23:00՝ Աստղադիտումներ

23:00- քնի ժամ

Օր երրորդ

08:00՝ վերկաց

08:30՝ նախավարժանք

08:30-09:00՝ անձնական հիգիենա, անկողնու հարդարում, վրանի և տարածքի կարգի բերում

09:00-09:30՝ նախաճաշ

09:30 — 13։30 ՝ տարածքի բարեկարգում, արված աշխատանքի գնահատում

13:30-14:30`հանգիստ, ճաշ

14:30-15:00` իրերի հավաքում

15:00` մեկնում Արատեսից

18:00` ժամանում

Հրատարակված՝ 2019-ամառային ճամբար, Ճամբարներ, Ուսումնական ճամփորդություներ, Uncategorized-ում | Թողնել մեկնաբանություն